OZARA Slovenija

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, je nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi zagotavlja strokovno pomoč in podporo ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, poleg tega pa namenja skrb še ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Posebno pozornost namenja tudi izobraževanju in založniški dejavnosti, svoje poslanstvo pa izpolnjuje s pomočjo sodelovanja s številnimi domačimi in tujimi institucijami in strokovnjaki. Ozara ima svoj sedež v Mariboru, svojo dejavnost pa izvaja v 20. dislociranih enotah širom Slovenije. Zaposluje preko 80 strokovnih in laičnih delavcev, dejavnosti pa pomaga izvajati tudi preko 150 aktivnih prostovoljcev. V dvajsetih letih delovanja združenja je pomoč poiskalo preko 5100 oseb s težavami v duševnem zdravju ter preko 1840 svojcev teh oseb.

 

KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Ozara izvaja tri javne socialnovarstvene programe, in sicer Mrežo dnevnih centrov, Mrežo stanovanjskih skupin ter Mrežo pisarne za informiranje in svetovanje. 5 dnevnih centrov, ki delujejo v 5. različnih krajih po Sloveniji, služi različnim oblikam preživljanja prostega časa, svetovanju in podpori, vključevanju v skupinske aktivnosti ter preprečevanju socialne izključenosti ljudi s težavami v duševnem zdravju. Stanovanjske skupine (v 8. krajih deluje 16. stanovanjskih skupin) so manjše bivalne enote za tiste ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju njihovega vsakdana ter pri prehodu v samostojno življenje. 13. pisarn za informiranje in svetovanje, ki pokriva območje 18. občin, pa v svojo dejavnost vključuje tudi terensko delo. S tem ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so socialno izolirani, gibalno ovirani ali v hudi finančni stiski, omogočajo lažji dostop do različnih storitev. Poleg naštetih programov namenja Ozara posebno skrb tudi podpornim programom ter programom samopomoči in zagovorništva za ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce. Poleg opisanih programov izvaja Ozara še različne preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanje in promocijo duševnega zdravja.

 

VLOGA OZARE V PROJEKTU VGC ŠTAJERSKA

Ozara v okviru VGC Štajerska svoje znanje in izkušnje pri delu z osebami s težavami v duševnem zdravju prenaša tudi na druge ranljive skupine, ki se vključujejo v projekt. Njeni strokovni in laični delavci bodo znotraj projekta poskrbeli za vodenje skupin za samopomoč ter izvajanje preventivnih delavnic za krepitev duševnega zdravja, katerih cilj je prepoznavanje stresa in stresnih situacij, njihovo obvladovanje ter iskanje pomoči znotraj lastne varnostne mreže. Namen organiziranja različnih ustvarjalnih delavnic ne bo zgolj krepitev motorike, pozornosti in koncentracije uporabnikov VGC Štajerska, ampak predvsem spodbujanje njihove ustvarjalnosti ter dvig občutkov lastne vrednosti. S pestrimi prostočasnimi aktivnosti, usmerjenimi v druženje in šport, pa želijo Ozarini izvajalci prispevati k dobremu počutju uporabnikov, krepiti njihovo telesno zdravje ter jih spodbujati za redno fizično aktivnost. Omenjene aktivnosti bodo izvajali tako v lastnih prostorih, ki se nahajajo na Strossmayerjevi ulici 3 v Maribor, kakor tudi v prostorih VGC Štajerska in na preostalih lokacijah, ki jih zagotavljajo v projekt vključene lokalne skupnosti.

 

Ozara Slovenija
Nacionalno združenje za kakovost življenja

Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor

 

Tel.št.: 02 33 00 444
Fax.: 02 33 00 447

E-naslov: info@ozara.org
Spletna stran: www.ozara.org